212.138.39.90

ksu.edu.sa

212.138.42.48

212.138.96.10

212.138.90.5

212.138.128.0

212.138.42.41

212.138.42.45

212.138.88.10

uot.edu.sa

212.138.84.57

jazanu.edu.sa